Tietosuojaseloste – Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n metsäomistaja- ja yksityisasiakasrekisteri

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Metsätoimisto Kuukkeli Oy

Kirkkotie 8 LH 3, 91100 Ii

puh. +358400 155234

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Metsätoimisto Kuukkeli Oy / Jani Maalismaa

Kirkkotie 8 LH 3, 91100 Ii

puh. +358400 155234

sposti: info@mtkuukkeli.fi

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat sopimussuhteessa olevat asiakkaat ja hoidossani olevien tiekuntien tieosakkaat. Metsätoimisto Kuukkeli Oy: hyn ja allekirjoittaneeseen kohdistuu myös lakisääteisiä velvoitteita, joiden toteuttaminen vaatii henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä. Esim. kirjanpidolliset velvoitteet.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Rekisterin pitämisen tarkoituksena on yrityksen asiakastietojen hallinta, asiakkaiden tilausten käsittely, asiakkaan informointi ja laskutus sekä asiakassuhteen ylläpito.

Tietoja voidaan käyttää kohdennettuun markkinointiin, yrityksen kehittämiseen ja tilastointiin omaa käyttöä varten.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • asiakkaan edustaman yrityksen tai yhteisön nimi

  • etu- ja sukunimi

  • osoite

  • henkilötunnus tai y-tunnus

  • sähköpostiosoite

  • puhelinnumero

  • asiakkaan käyttämän pankin yhteystiedot


​6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt voi esittää kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti, suomen kielellä ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Metsätoimisto Kuukkeli Oy

c/o Jani Maalismaa

Tammikuja 2, 91100 Ii

tai sähköpostitse osoitteeseen: info@mtkuukkeli.fi

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

 

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

7.Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten ja tilausten kautta. Tietoja voidaan saada asiakkaiden suorien yhteydenottojen sekä yrityksen verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta. Tietoja voidaan saada myös Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistötietorekisteristä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Metsätoimisto Kuukkeli Oy:n ulkopuolelle.

9. Käsittelyn kesto

Ylläpidämme, korjaamme ja poistamme tarpeettomia ja vanhentuneita henkilötietoja säännöllisesti silloin, kun asiakassuhde kanssamme on aktiivinen. Kun asiakassuhde muuttuu passiiviseksi, säilytämme henkilötietoja enintään kymmenen vuotta. Nämä säilytysajat perustuvat todellisiin tarpeisiin ja lakisääteisiin velvoitteisiin. Pääsääntöisesti, muut kuin lakisääteisesti säilytettävät henkilötiedot, poistetaan viimeistään silloin kun ne ovat olleet passiivisessa säilytyksessä viiden vuoden ajan ja asiakas- tai muun suhteen voidaan katsoa päättyneen.

10.Rekisterin suojaaminen

Henkilötietoja käytetään ja säilytetään luottamuksellisena. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa kaapissa, joka sijaitsee lukitussa huoneessa. Näihin tiloihin on pääsy vain yrityksen hallituksen nimeämillä henkilöillä. Paperitulosteet tuhotaan polttamalla käsittelyn jälkeen tai säilytysajan päätyttyä.

Sähköisessä muodossa (tietokoneella) oleva sähköinen rekisteri on suojattu salasanalla ja tietokone sekä varmuuskopio säilytetään lukitussa tilassa tai jatkuvan valvonnan alaisena. Pilvipalvelimella olevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmät on suojattu myös palomuurilla ja virus- ja vakoiluohjelmaturvalla (F-Secure).

Rekisterinpitäjä huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 

11.Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä/käsittelijä käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

12.Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

13.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

14.Tietosuojaselosteen täydentäminen

Tätä tietosuojaselostetta täydennetään tarvittaessa. Tämä seloste on päivitetty viimeksi 4.1.2019.