top of page

Kangasojan yhteismetsä -

yleistä tietoa

Yhteismetsällä tarkoitetaan kiinteistöille yhteisesti kuuluvaa aluetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen sen osakkaiden hyväksi. Yhteismetsää tulee käyttää ensi sijassa kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Yhteismetsälle kuuluvaa aluetta voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen kuin metsätalouden harjoittamiseen, jos se on taloudellisesti tai muuten tarkoituksenmukaista.

Yhteismetsän toimintaa säätelee 1.3.2003 voimaantullut yhteismetsälaki (14.2.2003/109), jota muutettu (28.1.2007). Muita oleellisia yhteismetsän toimintaa ohjaavia lakeja ovat metsälaki, kirjanpitolaki, verolait ja kiinteistönmuodostamislaki.  Yhteismetsän toimintaa ohjaa ohjesääntö.

 

Päätäntävaltaa yhteismetsässä käyttävät osakkaat, kerran vuodessa pidettävässä osakaskunnan kokouksessa. Hoitokunta päättää metsäsuunnitelman, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä ohjesäännön puitteissa niistä yhteismetsän asioista, jotka eivät lain mukaan kuulu osakaskunnan kokouksissa päätettäviin asioihin.

 

Kangasojan yhteismetsä sijaitsee Yli-Iissä.

Kangasoja palstat.jpg

Toiminta

Yhteismetsän perustehtävä on hoitaa metsäomaisuutta kestävän metsätalouden periaatteita noudattaen osakkaiden hyväksi sisältäen taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat. Tavoitteena on pidemmällä aikavälillä keskimäärin positiivinen puukauppatulo vuosittain. Metsien hyvällä hoidolla (kasvu- ja uusiutumiskyky) pyritään parempaan keskimääräiseen puuston määrään (m3/ha) ja puuston arvoon (€/ha), pitkällä tähtäimellä. Metsiä tulee hoitaa metsätaloussuunnitelman, yhteismetsälain, metsälain sekä muita metsänkäyttöä ohjaavia lakeja noudattaen.

Yhteismetsä tarjoaa myös virkistysmahdollisuuksia osakkailleen: marjastus, metsästys yms.

 

Millainen yhteismetsä on tulevaisuudessa (visio)

Metsäomaisuutta maltillisesti kasvattamalla ja hyvällä metsänhoidolla taataan osakkaille tasainen tulovirta, monimuotoista metsäluontoa unohtamatta. Pyrkimällä hyvään kehitysluokkajakaumaan (Hyvän metsänhoidon suositukset) taataan osakkaille tasainen tulovirta ja pidetään metsät hyvässä kasvukunnossa. Hyvällä metsänhoidolla ja osakkaidensa edusta huolehtimalla, yhteismetsästä tulisi tehdä kiinnostava vaihtoehto metsänomistajille, jotka harkitsevat muutoksia tilansa omistaja järjestelyihin. Yhteismetsä käyttää kaikki mahdolliset keinot ja menetelmät kustannustehokkaaseen toimintaan.

 

Yhteismetsän arvot

Metsiä hoidetaan pitkäjänteisesti, maltillista tulosta tavoitellen ja tulevaisuuteen panostamalla haetaan pitkäjänteistä kasvua osakkaiden hyväksi. Pitämällä metsät hyvässä kunnossa ja kasvussa, ne antavat tasaisen tulovirran osakkaille myös pitkälle tulevaisuuteen.

 

Kangasojan yhteismetsä numeroina:

Osakastiloja                                15 kpl

Kokonaispinta-ala                     665,8 hehtaaria

Metsämaa pinta-ala                 535,0 hehtaaria

Kokonaispuusto                        44 500 m3

Puuston kasvu                           n. 1 800 m3 vuodessa

Hakkuusuunnite                        n. 1 200 m3 vuodessa

 

Yhteismetsäosuuden arvon kehitys

v. 2016 osuuden arvo              372,46 €

v. 2018 osuuden arvo              421,43 €

Osuuden arvokasvu                 13 %

Metsätilaa myymässä

Yhteismetsä on kiinnostunut kaikenlaisista ja kaiken kokoisista metsätiloista.

Ota yhteyttä hoitokuntaan, mikäli olet myymässä.

Hoitokunta

Hoitokunnan toimikausi on kolme vuotta ja vuonna 2019 valitun hoitokunnan kokoonpano on seuraava:

 

Jani Maalismaa, hoitokunnan puheenjohtaja. puh. 0400-155 234

Pekka Mäkelä , hoitokunnan varapj. puh. 0400-199200

Sami Siurua, hoitokunnan jäsen

Liittyminen yhteismetsään

Kangasojan yhteismetsä ottaa toimintaan mukaan uusia tiloja yhteismetsäosuuksia vastaan. Liittymisen perustana on ulkopuolisen tekemä summa-arvo menetelmällä laadittu tila-arvio, jonka pohjalta lasketaan liittyjän yhteismetsäosuudet. Yhteismetsä vastaa liittämisen toimitus- ja yhteismetsäosuuslaskelman kustannuksista. Liitettävän tilan omistajan vastuulle (omavastuu) jää tila-arvion laatimisesta aiheutuvat kustannukset.

Yhteystiedot

Postiosoite/laskutus osoite:

Kangasojan yhteismetsä

Tammikuja 2

91100 Ii

 

Sähköpostiosoite: jani.maalismaa@mtkuukkeli.fi

bottom of page